Úvod / Oborové zdroje / Virtuální knihovnička

Virtuální knihovnička

Oborové knihy, časopisy a další dokumenty dostupné volně na internetu zcela nebo částečně v plných textech.

Knihy, metodiky, příručky

Jak na faremní prodej ze dvora (autoři: Drobníček L., Pešán J., Smetana P.)

Kvalita ryb v českých a moravských tocích (Ministerstvo zemědělství, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Moderní šlechtění a potraviny (Biotrin)

Příručka ochrany proti vodní erozi (Ministersto zemědělství, VÚMOP)

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích  v rezortu zemědělství v roce 2010

Ministersvo zemědělství

Publikace a dokumenty (ročenky, situační a výhledové zprávy a další)
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti pro rok 2011
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti pro rok 2012

SZIF - Zprávy o trhu a cenový servis

Informace o trhu se zemědělskými komoditami

ÚZEI - Agroporadenství

Expertní systémy a metodiky 

ÚZEI

Publikační činnost - studie, metodiky, bulletin ÚZEI, ostatní publikace

Veronika ekologický institut

Publikace a dokumenty na téma: ochrana přírody a krajiny, ochrana klimatu, nakupování a odpady, regionální rozvoj, aktivní občan, ostatní (převážně životní prostředí).

Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Publikace, metodiky

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Světový den výživy (Sborník ze semináře 26. 10. 2010)

Výzkumný ústav zemědělské techniky

Příručky

Časopisy

Chemické listy
Kvasný průmysl
Listy cukrovarnické a řepařské
Svět biotechnologií

Slovenská polnohospodarska univerzita v Nitre

vědecké časopisy: Acta fytotechnica et zootechnica, Acta oeconomica et informatica, Acta technologica agriculturae, Acta horticultural et regiotecturae, Acta regionalia et environmentalica

Vydavatelství Agral s.r.o.

Časopisy: Potravinářský zdravodaj, Potravinářská revue, Řeznicko-uzenářské noviny