Úvod / O nás / Současnost knihovny

Současnost knihovny

Knihovna jako moderní informační centrum
Zpřístupňované elektronické informační zdroje
Knihovnické a informační služby
Referenční a rešeršní služby
Přístup ke službám
Národní a mezinárodní spolupráce
Získávání informačních zdrojů

Knihovna jako moderní informační centrum

Knihovna Antonína Švehly zaujímá v rámci resortu MZe výjimečné postavení hodnotou a rozsahem svých informačních fondů, budovaných databází i šíří poskytovaných komplexních knihovnicko-informačních služeb širokému spektru uživatelů.
Po 85 letech kontinuální existence je Knihovna Antonína Švehly (KAŠ) se svými 1,2 mil. svazky publikací třetí největší zemědělskou knihovnou na světě.

 • Je vybavena moderním automatizovaným knihovním systémem a dalšími technologiemi umožňujícími kooperovat s českými knihovnami a sdílet s nimi informační zdroje,
 • Při zpracování a uchovávání fondů dodržuje unifikovaná pravidla a standardizované postupy, kterými se řídí významné české knihovny.
 • Pro oblast zemědělství a potravinářství je jedinou specializovanou knihovnou v ČR.
 • Koncentrace informačních zdrojů v KAŠ dovoluje jejich co nejširší využití pro vytváření produktů s přidanou hodnotou pro různé skupiny uživatelů.
 • Svou činností přispívá k transferu informací pro vědu a výzkum.
 • Pro ČR plní roli depozitní knihovny FAO.
 • Od 1. 1. 2011 plní funkci odborného knihovnicko-informačního centra pro pracovníky MZe.

Posláním KAŠ je informační zabezpečení vědecké a výzkumné činnosti v oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů a poskytování knihovnických a informačních služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům, pracovníkům MZe, zemědělským organizacím, studentům, široké odborné i laické veřejnosti na úrovni současných poznatků a nových trendů ve sdílení informací.

Ve své činnosti KAŠ uplatňuje při poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb rovný přístup ke všem uživatelům bez rozdílu,  vysokou kvalitu a úroveň poskytovaných služeb a produktů, spolehlivost a včasnost služeb a online dostupnost informačních zdrojů.

KAŠ je i místem setkávání veřejnosti. Zapojuje se do pravidelných akcí pořádaných českými knihovnami, jako je Březen – měsíc čtenářů a do říjnového Týdne knihoven. Při těchto příležitostech pořádá ve studovně různé výstavy.

Nahoru

Zpřístupňované elektronické informační zdroje

Elektronické informační zdroje postupně nahrazují své tištěné předchůdce. Mají oproti nim mnohé výhody:

 • jsou snadno a rychle dostupné, v mnoha případech i mimo studovnu či pracoviště uživatele,
 • může je studovat i několik zájemců současně,
 • není zde žádné omezení výpůjční lhůtou,
 • text je dostupný okamžitě po vystavení na webu vydavatele.

Nabízejí příjemné uživatelské prostředí s širokou nabídkou služeb:

 • vyhledávání článků podle různých hledisek (např. na určité téma, podle jména autora, názvu článku apod.),
 • komfortní práci s nalezenými záznamy,
 • vytištění nebo uložení článků/abstraktů na disk, příp. jejich zaslání e-mailem do čtenářovy schránky.

Dostupnost bází je zajišťována na základě IP adres pro studovnu KAŠ a všechna pracoviště ústavu, vzdáleným přístupem EZ Proxy pro registrované čtenáře KAŠ s platným čtenářským průkazem.

Nabídka informačních zdrojů předplacených Knihovnou Antonína Švehly zahrnuje databáze, časopisy a knihy.

Bibliografické databáze:

 • Obsahují záznamy o primárních dokumentech (článcích z časopisů, příspěvků ze sborníků).
 • Záznamy se skládají z bibliografické citace (autor, název článku, název časopisu, rok, číslo, strany) a z údajů o obsahu (klíčová slova, deskriptory, obsah).
 • Informují o existenci dokumentu, ale nezpřístupňují plné texty. Plný text si musí uživatel dohledat v plnotextové databázi nebo v knihovně.
 • Bibliografické záznamy obsahují propojení na plný text článku, pokud je volně dostupný na internetu nebo předplacený v jiné databázi.

Plnotextové databáze (časopisy)

Kromě citace zpřístupňují též plné texty článků. Uživatel má možnost využít komfortního vyhledávání v plných textech.

E-books

Elektronické knihy dostupné online nejčastěji ve formátu PDF je možné studovat jak v knihovně, tak z pohodlí domova.

Elektronické časopisy, knihy a databáze může uživatel studovat i z pohodlí domova, ze svého pracoviště, kanceláře, školy...

Nabídka elektronických databází a knih v KAŠ .

Nahoru

Knihovnické a informační služby

Výpůjční služby:

 • Prezenční a absenční výpůjčky z fondu KAŠ
 • Meziknihovní výpůjčky, příp. kopie

Meziknihovní služby:

Zajištění výpůjček nebo kopií z jiné české nebo zahraniční knihovny

 • Meziknihovní služby pro knihovny v ČR
 • Meziknihovní služby pro registrované čtenáře
 • Mezinárodní meziknihovní služby

Reprografické služby:

 • Current Contents (CC) – zasílání obsahů nově došlých čísel časopisů na základě individuální objednávky uživatele
 • Meziknihovní reprografická služba
 • Document delivery service (DDS) v rámci Virtuální polytechnické knihovny (VPK)

Elektronické dodávání dokumentů:

 • Pro registrované čtenáře
 • Prostřednictvím kooperačního systému VPK

Nahoru

Referenční a rešeršní služby

Referenční služby a Infopult

Návštěvníkům studovny jsou poskytovány referenční a konzultační služby vztahující se k fondu a službám knihovny a k práci se specializovanými oborovými informačními zdroji dostupnými v KAŠ a na internetu po celou otevírací dobu knihovny.

Uživatelům jsou též k dispozici virtuální referenční a poradenské služby, které spočívají v zodpovídání dotazů došlých elektronicky. Dotazy jsou zodpovídány podle svého zaměření odbornými pracovníky ústavu. KAŠ vytváří a spravuje vlastní databázi dotazů a odpovědí systému Infopult, která je dostupná na webových stránkách knihovny.

KAŠ poskytuje virtuální referenční služby též prostřednictvím kooperačního systému českých knihoven „Ptejte se knihovny“.

Rešeršní služby

Podle požadavků uživatelů jsou poskytovány:

 • Jednorázové retrospektivní rešerše
 • Průběžné rešerše

Rešerše jsou zpracovávány z oborových informačních zdrojů dostupných v knihovně a z databází přístupných online. Výsledkem rešerše je soupis záznamů, které se vztahují k určitému tématu. Plné texty článků je zpravidla nutné následně vyžádat prostřednictvím reprografických služeb.

Přístup ke službám

Pro efektivní zpracování dokumentů KAŠ využívá komplexní automatizovaný knihovní systém, jehož součástí je také online katalog (OPAC). Ten umožňuje vyhledávat dokumenty a registrovaným uživatelům je také rezervovat a objednávat. Záznamy starších dokumentů jsou uloženy v naskenovaném lístkovém katalogu.

Dostupnost služeb:

 • ve studovně KAŠ,
 • on-line z domova, z kanceláře nebo odkudkoliv na světě, kde se připojí na internet a stránky KAŠ.

Studovna je otevřena pro veřejnost 42 hodin týdně, nabízí 34 studijních míst, 8 počítačů pro uživatele včetně připojení na internet s možností tisku na černobílé tiskárně.

Národní a mezinárodní spolupráce

KAŠ se účastní řady národních kooperačních projektů, v jejichž rámci přispívá bibliografickými záznamy svých dokumentů do souborných databází a jejichž prostřednictvím poskytuje výpůjční, reprografické a referenční služby. Mezi nejvýznamnější patří spolupráce při tvorbě Souborného katalogu ČR, České článkové národní bibliografie a databáze Národních autorit ČR. Účastí v projektu Národní technické knihovny s názvem Virtuální polytechnická knihovna se KAŠ zařadila mezi tři největší dodavatele elektronických kopií v ČR.

Národní projekty

Souborný katalog ČR
Souborný katalog ČR je projekt Národní knihovny ČR a spolupracujících knihoven vč. KAŠ. Souborný katalog je databází, která soustřeďuje bibliografické záznamy o dokumentech, které vlastní jednotlivé přispívající knihovny a instituce. V jedné databázi uživatel nalezne informace o dostupnosti vyhledaného dokumentu, tzn. knihovny, kde si může vyhledaný dokument vypůjčit. Případně může zjistit, zda je dokument ve vybrané knihovně aktuálně k dispozici. KAŠ se účastní projektu od roku 2000.

Národní autority ČR

Národní autority ČR je projekt Národní knihovny ČR a kooperujících knihoven, mezi které patří i KAŠ, která spolupracuje na tvorbě Souboru národních autorit od roku 2005 a to především při tvorbě jmenných autorit z oblasti zemědělství a potravinářství.

Česká národní bibliografie – články v českých novinách, časopisech a sbornících

Je kooperační projekt Národní knihovny ČR, jehož výsledkem je souborná databáze výběrově zpracovaných článků a statí ze seriálových publikací a sborníků vydávaných v ČR. KAŠ pravidelně přispívá do této databáze od roku 1995.

Ptejte se knihovny

Služby „Ptejte se knihovny“ je virtuální referenční služba, jejímž cílem je nabídnout uživateli jednotné rozhraní pro kladení dotazů, a to včetně zpřístupnění archivu odpovědí. Jedná se o kooperační projekt Národní knihovny, který sdružuje více než 60 českých knihoven. KAŠ zodpovídá dotazy z oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů.

Virtuální polytechnická knihovna

Je kooperační projekt Národní technické knihovny, jehož cílem je zlepšení přístupu k informačním zdrojům. Za tímto účelem byl vytvořen virtuální souborný katalog časopisů a systém poskytování kopií z fondů účastnických knihoven. V systému je zapojeno více než 50 českých knihoven, KAŠ je aktivním účastníkem od r. 2004.


Získávání informačních zdrojů

Získávání informačních zdrojů do fondu KAŠ probíhá systematicky v souladu s jejími funkcemi, zaměřením, posláním, obsahovou strukturou a potřebami jejich uživatelů. Do fondu KAŠ získává nejen nové, ale i chybějící starší profilové dokumenty koupí (dokumenty knižního charakteru), předplatným (periodika), darem či mezinárodní výměnou. KAŠ se snaží získat veškerou českou produkci v oblasti zemědělství a potravinářství a souvisejících oborů. Do akvizice informačních zdrojů KAŠ se mohou zapojit jak odborní pracovníci resortu, tak uživatelé KAŠ. Na základě posouzení členů akviziční komise jsou vybrané navržené tituly objednány.  Nakupovaná zahraniční periodika jsou pořizována v rámci veřejné zakázky u vítězného dodavatele.

Mezinárodní výměna publikací

Mezinárodní výměnou získává KAŠ do svého fondu každoročně více než 300 zahraničních časopisů a přes 800 zahraničních knih. U značné části monotematických publikací získávaných výměnou jde o tzv. „šedou literaturu“, na knižním trhu zcela nedostupnou, jejíž informační hodnota je mnohem vyšší, než je odhadovaná suma za nákup.

Dotační program MŠMT (INFOZ)

KAŠ se účastní jako člen konsorcií dotačních programů MŠMT, které umožňují získat  finanční podporu k úhradě přístupů do vybraných informačních zdrojů pro výzkum.

Nahoru