Úvod / O nás / Produkty knihovny s přidanou hodnotou

Produkty knihovny s přidanou hodnotou

Online katalog KAŠ
Česká zemědělská a potravinářská bibliografie
Tezaurus Agroterm
Národní databáze složení potravin
Agronavigátor
Informační centrum A-Z Slovník pro spotřebitele
Víš co jíš

Online katalog Knihovny Antonína Švehly

Katalog Knihovny Antonína Švehly (KAŠ) je 80 let systematicky vytvářený katalog, od roku 1993 v elektronické podobě. V současné době obsahuje 134 000 bibliografických záznamů dokumentů (knih, časopisů, výzkumných zpráv, norem, firemní literatury, elektronických informačních zdrojů apod.). Databáze je průběžně aktualizována o dokumenty nově získané i zpracovávané v rámci retrokatalogizace fondu (postupné doplňování záznamů starší literatury).

Katalog (OPAC) je přístupný online přes internet. Uživatelé v něm mohou vyhledávat dle různých kritérií, příp. jejich kombinací, např. autor, název, předmět (klíčové slovo), místo vydání apod.

Starší dokumenty, které nebyly dosud zpracovány do online katalogu, lze vyhledávat v naskenovaném lístkovém katalogu, dostupném na webových stránkách knihovny.

Česká zemědělská a potravinářská bibliografie

Česká zemědělská a potravinářská bibliografie je článková databáze vytvářená KAŠ z českých odborných časopisů odebíraných do fondu knihovny. Záznamy článků zahrnují bibliografické údaje (jméno autora, název článku, název časopisu, rok, číslo, strany) a údaje o obsahu (klíčová slova, výrazy tezauru). K některým záznamům jsou připojeny abstrakty a odkazy na plné texty na internetu.

Databáze je vytvářena od roku 1993 a je přístupná online. Veškeré záznamy ČZPB jsou vytvářeny z materiálů, které vlastní KAŠ. Zájemci si tak mohou vypůjčit časopisy a sborníky přímo ve studovně KAŠ nebo si mohou objednat tištěnou kopii požadovaného článku.

Tezaurus Agroterm

KAŠ vytvořila a s pomocí specialistů z různých oborů rozvíjí český tezaurus Agroterm. Využívá jej pro popis dokumentů do online katalogu KAŠ. V roce 2004 tuto databázi Národní knihovna ČR uznala jako oficiální heslář pro obor zemědělství užívaný v knihovnictví.

Národní databáze složení potravin

Databáze splňuje hlavní požadavky moderních online tabulek složení potravin:

  • přehlednou formou zveřejnit data o složení vybrané potraviny,
  • hodnoty vyjádřit na 100 g jedlého podílu potraviny,
  • ke každé hodnotě přiřadit citaci zdroje dat,
  • zpřístupnit nástroje pro vyhledávání v databázi,
  • aplikaci zpřístupnit v národním jazyce, tj. v češtině, a v angličtině.

Databáze je koncipována jako zdroj informací o složení potravin pro odbornou i spotřebitelskou veřejnost. V základní variantě je upřednostněno vyhledávání podle názvu potraviny, podle abecedy, podle nutrietu a podle skupin potravin. U některých potravin je k záznamu přiřazena ilustrační fotografie. V pilotní verzi jsou zveřejněny informace o složení 298 potravin. 

Agronavigátor

Webové stránky Agronavigátor www.agronavigator.cz jsou pravidelný zdroj aktuálních informací ze zemědělství a potravinářství. Portál je vytvářen od roku 2001, kdy nahradil do té doby tištěná a v několika oborových řadách vydávaná periodika „Zemědělské aktuality“ a „Potravinářské aktuality“.

Zveřejňované informace jsou získávány a zpracovávány systematickým excerpováním tištěných především zahraničních odborných periodik z fondu KAŠ (v současné době asi 150 titulů) a z desítek licencovaných i volně přístupných odborných elektronických informačních zdrojů. Informace mají většinou formu krátkých článků, které jsou doplňovány linky na původní texty nebo na související či podrobnější informace.

Agronavigátor obsahoval k 30. 4. 2011 přes 43 000 příspěvků (přes 62 mil. zhlédnutí za období 2001–2011).

Informace jsou uživatelům k dispozici formou průběžného sledování nebo cíleného vyhledávání (základní nebo rozšířené). Kromě toho jsou zájemcům poskytovány přehledy nových článků prostřednictvím e-mailu zasílané podle požadované periodicity.

Z portálu Agronavigátor na adrese www.agronavigator.cz/ts je přístupný „Terminologický slovník – výkladový zemědělsko-potravinářský“, který obsahuje 44 000 českých termínů s výkladem a anglickými ekvivalenty. Součástí slovníku je i slovník zkratek s 2700 termíny.

Nahoru

Informační centrum bezpečnosti potravin

Vznik Informačního centra bezpečnosti potravin (ICBP) je spojen s usnesením vlády z roku 2001. ICPB a webové stránky www.bezpecnostpotravin.cz jsou součásti systému zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR. Po vytvoření Úřadu pro potraviny a převedení ICBP na MZe zajišťují většinu odborných příspěvků i nadále pracovníci KAŠ.

Portál se stal zdrojem informací pro různé úrovně uživatelů, a také zprostředkovatelem komunikace mezi orgány zodpovědnými za bezpečnost potravin (jednotlivá ministerstva, kontrolní orgány), vědeckými výbory souvisejícími s bezpečností potravin, nevládními organizacemi a veřejností. Odborníkům jsou určeny zejména informace z Evropské komise, z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, z odborných časopisů, které jsou k dispozici ve fondu KAŠ, nebo přístupných online stránek.

Informace pro laickou veřejnost se zaměřují na rizika z potravin a možnosti jejich prevence, kvalitu potravin, značení potravin, výživová doporučení. Spotřebitelé jsou informováni o závadných potravinách na českém trhu, přičemž varování před závadnými potravinami lze zasílat přímo na e-mail uživatele. Jsou zveřejňovány informační letáky a brožury zaměřené na aktuální otázky související s bezpečností a kvalitou potravin, které jsou k dispozici jak v elektronické, tak tištěné podobě.

Celkem databáze ICBP k 30. 4. 2011 obsahovala již přes 12 200 příspěvků (přes 5 mil. zhlédnutí za období 2002–2011).

Součástí portálu ICBP je A–Z slovník pro spotřebitele.

A-Z Slovník pro spotřebitele

Výkladový „A-Z slovník pro spotřebitele“ byl vytvořen s cílem pomoci spotřebitelům lépe porozumět světu potravin, a sice z hlediska zdravotní rizik i prospěšnosti.

Srozumitelnou formou jsou objasněny termíny, se kterými se spotřebitel setkává ve sdělovacích prostředcích, a které souvisejí s riziky a s nemocemi z potravin, s výživovou hodnotou potravin, se škodlivými i zdraví prospěšnými složkami. Podaný výklad umožňuje spotřebiteli získat lepší přehled o problematice bezpečnosti a kvality potravin, o vzájemných souvislostech mezi různými faktory, o kontrolních opatřeních a i možnostech omezování rizik.

Slovník obsahuje asi 600 hesel a každoročně je rozšiřován o další hesla. Umožňuje jednak prohlížení hesel podle písmen abecedy, jednak fulltextové vyhledávání podle zadaného požadavku. Přístupný je na adrese http://www.agronavigator.cz/az/.

Víš co jíš

Na stránkách www.viscojis.cz  zveřejňuje Ministerstvo zemědělství ČR webovou aplikaci, jejímž cílem je seriózně informovat o zdravé výživě, o hygieně při manipulaci s potravinami a o rizicích z potravin.

Součástí tohoto portálu je aplikace určená teenagerům, která zároveň funguje jako informační podpora nového výukového programu pro II. stupeň základních škol – „Výživa ve výchově ke zdraví“.

Webové stránky jsou součástí projektu „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“, který řeší KAŠ v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“.

Nahoru