Úvod / O nás

O nás

Současnost knihovny
Historie knihovny
Produkty knihovny s přidanou hodnotou

Knihovna Antonína Švehly je podle § 13 zákona č 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) specializovanou knihovnou pro oblast zemědělství, potravinářství a související obory (Osvědčení o zápisu do evidence knihoven):

 • jediná specializovaná knihovna v ČR tematicky zaměřená na oblast zemědělství, potravinářství a související obory
 • přístupové místo k ucelené řadě odborných oborových informací, publikací a databází dostupných online prostřednictvím internetu
 • informační centrum poskytující bibliografické, faktografické, referenční a poradenské informace
 • plní roli depozitní knihovny FAO pro ČR
 • systematicky buduje informační základnu sestávající se z knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů a vlastních vytvářených databází
 • hodnotou a rozsahem svých informačních fondů, budovaných databází, ale i šíří poskytovaných služeb je největší knihovna v České republice a patří mezi tři největší knihovny na světě pro oblast zemědělství a potravinářství
 • informační a knihovnické služby poskytuje různým kategoriím uživatelů:
  • výzkum (výzkumní pracovníci),
  • praxi (zemědělci a potravináři),
  • vzdělávání a poradenství (studenti, poradci pro zemědělství a potravinářství).
 • členství v knihovnických a informačních spolcích, sdružení, poradních orgánech:

SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
SDRUK – Sdružení knihoven ČR
AGLINET – mezinárodní síť zemědělských knihoven
IAALD – Mezinárodní asociace informačních pracovníků v zemědělství
SUAleph – Sdružení uživatelů systému Aleph v ČR a SR
Rada pro katalogizační politiku a pracovní skupiny - poradní orgán působící při NK ČR – KAŠ členem pracovní skupina pro analytické zpracování

Poslání Knihovny Antonína Švehly

Posláním Knihovny Antonína Švehly je informační zabezpečení vědecké a výzkumné činnosti v oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů a poskytování knihovnických a informačních služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům, pracovníkům MZe, zemědělským organizacím, studentům, široké odborné i laické veřejnosti na úrovni současných poznatků a nových trendů ve sdílení informací. Toto poslání naplňuje knihovna činnostmi, které spočívají ve shromaždování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovních a informačních fondů prostřednictvím knihovnických a informačních služeb s využitím moderních informačních technologií.