Úvod / Služby / Elektronické dodávání dokumentů

Elektronické dodávání dokumentů

Elektronické dodávání dokumentů pro registrované čtenáře KAŠ z fondů českých knihoven (Pokud nemají uživatelské konto VPK).

Pravidla poskytování elektronických kopií článků z fondů českých knihoven koncovému uživateli registrovanému v KAŠ.

 1. Služba je poskytována pouze registrovaným čtenářům KAŠ.
 2. Zájemce o službu EDD uzavírá se KAŠ „Smlouvu o poskytování služby elektronického dodávání dokumentů koncovému uživateli“ (je k dispozici u výpůjčního pultu).
 3. KAŠ zřídí uživateli heslem chráněnou osobní schránku, která slouží k dočasnému uložení objednané elektronické rozmnoženiny (zajistí pracovnice reprografických služeb).
 4. Osobní schránka smí být využívána pouze uživatelem, se kterým byla uzavřena Smlouva o poskytování služby elektronického dodávání dokumentů koncovému uživateli.
 5. Služba EDD je poskytována z fondů knihoven zapojených do kooperačního systému VPK.
 6. Standardní lhůta pro vyřízení požadavku je 72 hodin (3 pracovních dny).
 7. Objednaný dokument je uživateli zpřístupněn ve formátu PDF v jeho osobní schránce po dobu jednoho týdne ode dne vystavení.
 8. Uživatel se zavazuje nakládat s elektronickými dokumenty získanými prostřednictvím služby EDD v souladu s  autorským zákonem a  „Smlouvou o poskytování služby elektronického dodávání dokumentů koncovému uživateli“.
 9. Uživatel je oprávněn si z knihovnou poskytnuté elektronické rozmnoženiny zhotovit jednu finální uživatelskou rozmnoženinu, a to dle jeho volby v elektronické podobě ve formátu netextového souboru nebo v tištěné podobě.
 10. Jakékoli jiné užití elektronických rozmnoženin dokumentů dodaných prostřednictvím služby EDD, zejména zpracování (např. krácení, adaptace nebo překlad) s výjimkou zpracování pro osobní potřebu uživatele, dále rozmnožování, rozšiřování a poskytování v elektronické nebo papírové podobě třetím osobám a užití pro podnikání a jiné hospodářské účely je výslovně zakázáno.
 11. Koncový uživatel je odpovědný za porušení smlouvy, autorského zákona, jakož i jiných souvisejících občanskoprávních a trestněprávních předpisů. Uživatel bere na vědomí, že se jejich porušením vystavuje nebezpečí postihu včetně náhrady škody, která by nositelům majetkových autorských práv z jeho protiprávního jednání vznikla, jakož i případného vydání bezdůvodného obohacení a ušlého zisku. 
 12. Koncový uživatel souhlasí s tím, že z důvodů vyšší ochrany autorů či jiných nositelů autorských práv k dílu bude elektronická rozmnoženina poskytnutá KAŠ uživateli označena viditelně a neodstranitelně tímto textem : „EDD / VPK – tato rozmnoženina slouží výhradně pro účely výzkumu a soukromého studia držitele uživatelského konta“. Je výslovně zakázáno toto označení elektronické a následné papírové rozmnoženiny jakkoli měnit, zakrývat nebo odstraňovat, jakož i měnit formát elektronické podoby dodaného dokumentu.
 13. Koncový uživatel je zavázán k poskytnutí souhlasu s tím, že v případě doloženého porušení podmínek smlouvy je KAŠ oprávněna DILIA nebo příslušným nositelům práv poskytnout veškeré potřebné údaje o uživateli a o rozsahu porušení takových povinností.
 14. Služba EDD je poskytována za úhradu

Elektronické dodávání dokumentů prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny (VPK) z dokumentů ve fondu KAŠ

 1. Elektronické dodávání kopií článků a obsahů z dokumentů ve fondu Knihovny Antonína Švehly je poskytováno prostřednictvím kooperačního systému Virtuální polytechnická knihovna (VPK).
 2. Předpokladem využívání služby dodávání kopií z dokumentů elektronickou cestou je zřízení uživatelského konta u provozovatele VPK, kterým je Národní technická knihovna.
 3. Prostřednictvím VPK lze objednávat kopie článků z časopisů ve vlastnictví všech účastnických knihoven VPK.
 4. Kopie obsahů časopisů lze objednávat pouze z fondu Knihovny Antonína Švehly a Národní technické knihovny.
 5. Podrobné informace včetně ceníku služeb naleznete na webové stránce VPK.

Jak se stát uživatelem VPK

Uživatelem VPK se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo osoba právnická, a to po podpisu Smlouvy o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru Národní technické knihovny a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny.

 1. Z webové stránky VPK si vytiskněte smlouvu pro fyzického nebo kolektivního uživatele.
 2. Po prostudování podmínek zašlete podepsanou smlouvu zpět Národní technické knihovně, která je Servisním centrem VPK.
 3. Zájemci je zřízeno tzv. uživatelské konto a poskytnut chráněný prostor na WWW serveru NTK, jejichž prostřednictvím lze využívat služeb Virtuální polytechnické knihovny.
 4. Z NTK obdržíte přístupová hesla ke svému uživatelskému kontu a pokyny pro odeslání zálohy na poskytované služby.
 5. Po složení minimální částky na konto VPK,  můžete začít využívat služby VPK ze svého počítače, který je připojen na internet.
 6. Pro získávání kopií obdržených elektronickou cestou je nutná rovněž instalace volně šiřitelného programu Adobe Acrobat Reader a tiskárny.
 7. Další informace o službě lze získat v Knihovně Antonína Švehly na tel. č. 222 000 465, 222 000 226, e-mailových adresách repro@uzei.cz, obsahy@uzei.cz nebo přímo v Národní technické  knihovně.