Úvod / Zdroje knihovny / Elektronické informační zdroje

Elektronické informační zdroje

Vážení čtenáři, v současné době jsou k dispozici rozsáhlé kolekce ScienceDirect a SpringerLink, dále nabízíme přístup do elektronických časopisů prostřednictvím EZB. Od května předpokládáme zapojení FSTA, CAB Abstracts, OECD iLibrary, Agricultural Statistics, Scopus a dvě kolekce elektronických knih vydavatelství Knovel.

 • Elektronické časopisy
 • Databáze
 • Elektronické knihy
 • Vzdálený přístup
 • Návody pro práci s EIZ

Elektronické časopisy

Přístup

 • ze studovny KAŠ,
 • z pracovišť ÚZEI,
 • z domova pro registrované čtenáře (vzdálený přístup k EIZ),
 • registrace na dálku.

Vzdálený přístup - info

Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je povolen pouze fyzickým osobám – registrovaným uživatelům Knihovny Antonína Švehly (dále KAŠ), kteří mají platný čtenářský průkaz.

Pokud máte zájem o studium licencovaných elektronických informačních zdrojů a nejste registrovaným uživatelem KAŠ, můžete využít registraci na dálku.

  Registrace na dálku pro vzdálený přístup k EIZ

 1. Vyplňte přihlášku, vytiskněte, podepište a připojte kopii obou stran svého občanského průkazu, na kterou uvedete souhlas s poskytnutím kopie OP textem: „souhlasím s poskytnutím fotokopie mého občanského průkazu Knihovně Antonína Švehly“ a připojte Váš podpis.
 2. Vše zašlete poštou na adresu:
  Knihovna Antonína Švehly
  Slezská 7
  120 00 Praha 2
 3. Uhraďte registrační poplatek ve výši 100 Kč na číslo účtu: 32131021/0100, v.s.: 1012
  a jako zprávu pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.

Jakmile obdržíme přihlášku s podpisem včetně kopie OP a uhrazený registrační poplatek, zašleme Vám informace nutné k přihlášení do EIZ. Potom již nic nebrání možnosti prohlížet naše EIZ z pohodlí domova, školy, kanceláře ...
Registrace je platná na období 1 roku (365 dní).

Registrace pro vzdálený přístup k EIZ je nepřenosná a neumožňuje využívat výpůjční služby KAŠ.

Zásady pro využívání elektronických informačních zdrojů

Využívání EIZ se řídí podmínkami definovanými v příslušných licenčních smlouvách.
Přihlášením se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Jedná se především o dodržování následujících zásad:
Data je povoleno využívat výhradně pro osobní potřebu uživatele a pro výukové, studijní nebo vědecké účely.

  Není povoleno
 • systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů
 • získaná data dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat
 • v získaných datech odstraňovat, zakrývat nebo modifikovat údaje o copyrightu, autorství apod.
 • předávat získaný materiál (přímo či nepřímo) k využití jakoukoliv placenou službou nebo k jakékoliv další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková/nezisková či za poplatek nebo zdarma).

Souhlasím s podmínkami (přihláška).

Licencované zdroje - souhrn

Zahraniční elektronické informační zdroje

Knihovna Antonína Švehly zpřístupňuje svým registrovaným čtenářům následující zahraniční licencované elektronické informační zdroje:

Bibliografické a citační databáze
Web of Knowledge - přístup do databází Web of Science a Journal Citation Reports
Agris (volný přístup na platformě FAO)
Agris na platformě OvidSP
FSTA - Food Science and Technology Abstracts a CAB Abstracts na platformě EBSCOhost   nové od 1. 6. 2013

Plnotextové databáze
Science Direct – časopisy vydavatelství Elsevier
SpringerLink – časopisy vydavatelství Springer
CAB Direct - přístup z jednotného vyhledávacího rozhraní ke všem předplaceným plnotextovým zdrojům CABI

Elektronické knihy
Knovel Library – Food Science
Knovel Library – Promotional Titles
OECD Agriculture and Food iLibrary (včetně Agriculture Statistics)
OECD Factbook
OECD in Figures

Elektronické časopisy

Elektronické časopisy zakoupené jednotlivě nebo v rámci konsorcií lze prohledávat z jednotného rozhraní
Journal A-Z nebo v rámci Elektronické knihovny časopisů EZB.

  Přístup k EIZ
 • z počítačů ve studovně KAŠ
 • z domova k vybraným zdrojům pro registrované uživatele KAŠ vzdálený přístup k EIZ

Elektronická knihovna časopisů EZB

Vstup do databáze – anglická verze
Vstup do databáze – německá verze

Služba nabízí jednotný a snadný přístup k plnotextovým elektronickým odborným časopisům, které má knihovna dostupné v rámci konsorcionálních licencí a individuálních předplatných nebo které jsou volně dostupné na internetu.

Kategorie časopisů dle dostupnosti

  volně dostupné

  předplacené tituly dostupné v rámci knihovny

  částečně dostupné plné texty (např. pouze určité roky)

  nedostupné zdroje

Volně dostupné časopisy lze prohlížet v samostatném adresáři Directory of Free Access Journals. U červeně označených zdrojů jsou často dostupné abstrakty a někdy plné texty článků ze starších čísel. Tyto údaje bývají uvedeny v záznamu pod informační ikonou .

Přístup k EZB

Přístup k plným textům žlutě označených titulů je možný ze všech počítačů ve studovně KAŠ. Mimo knihovnu lze EZB také prohlížet, ale bez možnosti přístupu k plným textům. Plné texty zeleně označených časopisů jsou dostupné z kteréhokoliv počítače připojeného na internet.

  abecední seznam časopisů dostupných v KAŠ

  tematický seznam časopisů dostupných v KAŠ

Přidávání nových titulů

EZB je dynamický systém, do kterého jsou stále přidávány další nové tituly či upravovány informace o již zařazených titulech. Pokud byste objevili odborný časopis, který by podle vašeho názoru stál za zveřejnění, pošlete prosím stručnou informaci na kontaktní e-mail uvedený pod heslem This journal is missing/Ich vermisse die Zeitschrift. V případě vašich dotazů k systému EZB je k dispozici e-mailová adresa pod odkazem Contact address/Anschprechpartner.

O projektu

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriften Bibliothek) je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je do projektu zapojeno více než 600 institucí včetně 26 českých knihoven.

Databáze

Zahraniční bibliografické a citační databáze

Bibliografické databáze informují o existenci dokumentu, záznamy se skládají z bibliografické citace (autor, název článku, název časopisu, rok, číslo, strany) a údajích o obsahu (klíčová slova, deskriptory, výběrově abstrakt).

Web of Knowledge

Vstup do databáze
Zaměření: multioborový produkt umožňuje přístup do dvou databází Web of Science a Journal Citation Reports.
Typ zdroje: bibliografické a citační databáze
Charakteristika: Web of Science (WoS) je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje. Obsahuje pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více jak 12 tisíc předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy s retrospektivou od roku 1945.
Journal Citation Reports (JCR) je základním informačním zdrojem pro hodnocení časopisů. V databázi lze najít metrické ukazatele, jako např. impakt faktor.
Manuál WoS a JCR

*CAB Abstracts

Vstup do databáze
Zaměření: živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika aj.
Typ zdroje: bibliografická databáze, více než 95% záznamů obsahuje abstrakty
Charakteristika: mezinárodní zemědělská a lesnická databáze obsahující záznamy z více než 11 000 odborných časopisů, knih, konferencí, zpráv a dalších forem literatury publikovaných ve světě v 70 jazycích. Zpřístupňuje plné texty databáze CABI Full Text
Časové pokrytí: od r. 1990
Platforma: EBSCOhost od 1. 6. 2013
Informace na stránkách vydavatele

FSTA - Food Science and Technology Abstracts

Vstup do databáze
Zaměření: potravinářství, výživa, technologie výroby potravin
Typ zdroje: bibliografická databáze
Charakteristika: obsahuje nejdůležitější informace z 4 600 odborných potravinářských časopisů, monografií, sborníků a výzkumných zpráv publikovaných ve více než 40 jazycích.
Časové pokrytí: od r. 1969
Platforma: EBSCOhost od 1. 6. 2013
Informace na stránkách vydavatele

Agris

Vstup do databáze (na platformě OvidSP)
Zaměření: zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, rybářství, výživa
Typ zdroje: bibliografická databáze
Charakteristika: producentem je koordinační centrum AGRIS organizace Food and Agriculture Organization v rámci OSN. Sledovaná literatura pochází z více než 135 členských států FAO a zahrnuje unikátní zdroje - vědecké a technické studie, disertační práce, příspěvky z konferencí a další.
Časové pokrytí: od r. 1975.
Platforma: web FAO (volný přístup)

Science Direct

Vstup do databáze Science Direct
Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství
Typ zdroje: plnotextová databáze
Charakteristika: služba nakladatelství Elsevier zajišťuje přístup k více než 2000 online časopisům, které jsou zahrnuty do kolekce „Freedom Collection“ a k vybraným volně dostupným časopisům.
Časové pokrytí: plné texty většinou od r. 1995 po současnost
Platforma: ScienceDirect

SpringerLink

Vstup do databáze SpringerLink
Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství, společenské vědy, ekonomie
Typ zdroje: plnotextová databáze
Charakteristika: služba vydavatelství Springer Verlag zajišťuje online přístup k plným textům více než 1600 odborných časopisů ze své produkce
Časové pokrytí: plné texty od r. 1997 po současnost
Platforma: SpringerLink
Další informace

EBSCO

Vstup do databází
Webová služba EBSCOhost zpřístupňuje plnotextové a bibliografické databáze:

Green FILE

Zaměření: životní prostředí
Typ zdroje: bibliografická databáze

Library, Information Science & Technology Abstracts

Zaměření: knihovnictví
Typ zdroje: bibliografická databáze
Časové pokrytí: zahrnuje období od poloviny 60. let 20. století

CAB Direct

Platforma CAB Direct poskytuje pohodlný přístup z jednotného vyhledávacího rozhraní ke všem předplaceným plnotextovým zdrojům CABI včetně kolekce CAB eBooks Archive.

*Upozornění: pro správné zobrazení plných textů ve formátu PDF databází CAB je doporučeno používat prohlížeč Internet Explorer. V případě, že používáte jiný internetový prohlížeč nebo máte problémy se zobrazením pdf souboru, deaktivujte v aplikaci Acrobat Reader funkce: "Povolit rychlé zobrazování z webu" a "Zobrazit PDF v prohlížeči" (nabídka: úpravy, předvolby, internet).

Elektronické knihy

Knihovna Antonína Švehly zajišťuje pro své registrované čtenáře online přístup k plným textům vybraných odborných knih různých vydavatelů prostřednictvím platformy Knovel a Netlibrary, dále zpřístupňuje vybrané knihy vydavatelství Wiley a kolekci knih z produkce CABI.

Wiley

http://onlinelibrary.wiley.com/
Knihovna Antonína Švehly nabízí svým uživatelům přístup k plným textům 47 vybraných knih z vydavatelství Wiley.

CABI Archive

http://www.cabi.org/CABeBooks/
Kolekce zahrnuje 230 titulů z oblasti zemědělství, potravinářství, veterinářství a příbuzných oborů vydaných v letech 2000-2004.

Knovel

kolekce: Food Library
kolekce: Promotional Titles

EBSCOhost

V rámci služby EBSCOhost je zpřístupněno 43 odborných knih z oblasti zemědělství, potravinářství a příbuzných věd z různých vydavatelství např. Taylor & Francis Routlage, CRC Press, Springer, Elsevier, Wiley aj.

Elsevier (platforma Science Direct)

Přístup k plným textům odborných publikací kolekce Agricultural and Biological Sciences 2010 a 2011 z vydavatelství Elsevier (zpřístupňované na platformě ScienceDirect).

OECD Agriculture and Food iLibrary (incl. Agriculture statistics)

Služba zahrnuje přístup k plným textům publikací a statistickým databázím publikovaným OECD v rámci příslušného oboru. Další informace naleznete zde.