Úvod / Elektronické informační zdroje

Elektronické informační zdroje

Zahraniční elektronické informační zdroje Knihovna Antonína Švehly zpřístupňuje svým registrovaným čtenářům následující zahraniční licencované elektronické informační zdroje:

Elektronické časopisy Journal A-Z

Elektronické knihovny časopisů EZB
více informací

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriften Bibliothek) je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je do projektu zapojeno více než 600 institucí včetně 26 českých knihoven.

  Přístup k EIZ
 • z počítačů ve studovně KAŠ
 • z domova k vybraným zdrojům pro registrované uživatele KAŠ vzdálený přístup k EIZ

Elektronická knihovna časopisů EZB

Vstup do databáze – anglická verze
Vstup do databáze – německá verze

Služba nabízí jednotný a snadný přístup k plnotextovým elektronickým odborným časopisům, které má knihovna dostupné v rámci konsorcionálních licencí a individuálních předplatných nebo které jsou volně dostupné na internetu.

Kategorie časopisů dle dostupnosti

  volně dostupné
  předplacené tituly dostupné v rámci knihovny
  částečně dostupné plné texty (např. pouze určité roky)
  nedostupné zdroje

Volně dostupné časopisy lze prohlížet v samostatném adresáři Directory of Free Access Journals. U červeně označených zdrojů jsou často dostupné abstrakty a někdy plné texty článků ze starších čísel. Tyto údaje bývají uvedeny v záznamu pod informační ikonou .

Přístup k EZB

Přístup k plným textům žlutě označených titulů je možný ze všech počítačů ve studovně KAŠ. Mimo knihovnu lze EZB také prohlížet, ale bez možnosti přístupu k plným textům. Plné texty zeleně označených časopisů jsou dostupné z kteréhokoliv počítače připojeného na internet.

  abecední seznam časopisů dostupných v KAŠ
  tematický seznam časopisů dostupných v KAŠ

Přidávání nových titulů

EZB je dynamický systém, do kterého jsou stále přidávány další nové tituly či upravovány informace o již zařazených titulech. Pokud byste objevili odborný časopis, který by podle vašeho názoru stál za zveřejnění, pošlete prosím stručnou informaci na kontaktní e-mail uvedený pod heslem This journal is missing/Ich vermisse die Zeitschrift. V případě vašich dotazů k systému EZB je k dispozici e-mailová adresa pod odkazem Contact address/Anschprechpartner.


seznam časopisů v ezproxy
Databáze Web of Knowledge
více informací
Zaměření: multioborový produkt umožňuje přístup do dvou databází Web of Science a Journal Citation Reports.
Typ zdroje
: bibliografické a citační databáze
Charakteristika
: Web of Science (WoS) je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje. Obsahuje pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více jak 12 tisíc předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy s retrospektivou od roku 1945.
Journal Citation Reports
(JCR) je základním informačním zdrojem pro hodnocení časopisů. V databázi lze najít metrické ukazatele, jako např. impakt faktor.
Manuál WoS a JCR
Scopus

CAB Abstracts
více informací
Zaměření: živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika aj.
Typ zdroje: bibliografická databáze, více než 95% záznamů obsahuje abstrakty
Charakteristika: mezinárodní zemědělská a lesnická databáze obsahující záznamy z více než 11 000 odborných časopisů, knih, konferencí, zpráv a dalších forem literatury publikovaných ve světě v 70 jazycích. Zpřístupňuje plné texty databáze CABI Full Text
Časové pokrytí: od r. 1990
Platforma: EBSCOhost od 1. 6. 2013
Informace na stránkách vydavatele
CAB Direct
více informací
Platforma CAB Direct poskytuje pohodlný přístup z jednotného vyhledávacího rozhraní ke všem předplaceným plnotextovým zdrojům CABI včetně kolekce CAB eBooks Archive.
*Upozornění: pro správné zobrazení plných textů ve formátu PDF databází CAB je doporučeno používat prohlížeč Internet Explorer. V případě, že používáte jiný internetový prohlížeč nebo máte problémy se zobrazením pdf souboru, deaktivujte v aplikaci Acrobat Reader funkce: "Povolit rychlé zobrazování z webu" a "Zobrazit PDF v prohlížeči" (nabídka: úpravy, předvolby, internet).

FSTA - Food Science and Technology Abstracts
více informací
Zaměření: potravinářství, výživa, technologie výroby potravin
Typ zdroje: bibliografická databáze
Charakteristika: obsahuje nejdůležitější informace z 4 600 odborných potravinářských časopisů, monografií, sborníků a výzkumných zpráv publikovaných ve více než 40 jazycích.
Časové pokrytí: od r. 1969
Platforma: EBSCOhost od 1. 6. 2013
Informace na stránkách vydavatele

Agris
více informací
Zaměření: zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, rybářství, výživa
Typ zdroje: bibliografická databáze
Charakteristika: producentem je koordinační centrum AGRIS organizace Food and Agriculture Organization v rámci OSN. Sledovaná literatura pochází z více než 135 členských států FAO a zahrnuje unikátní zdroje - vědecké a technické studie, disertační práce, příspěvky z konferencí a další.
Časové pokrytí: od r. 1975.
Platforma: web FAO (volný přístup)

Science Direct
více informací
Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství
Typ zdroje: plnotextová databáze
Charakteristika: služba nakladatelství Elsevier zajišťuje přístup k více než 2000 online časopisům, které jsou zahrnuty do kolekce „Freedom Collection“ a k vybraným volně dostupným časopisům.
Časové pokrytí: plné texty většinou od r. 1995 po současnost
Platforma: ScienceDirect

SpringerLink
více informací
Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství, společenské vědy, ekonomie
Typ zdroje: plnotextová databáze
Charakteristika: služba vydavatelství Springer Verlag zajišťuje online přístup k plným textům více než 1600 odborných časopisů ze své produkce
Časové pokrytí: plné texty od r. 1997 po současnost
Platforma: SpringerLink
Další informace

EBSCO
více informací
Webová služba EBSCOhost zpřístupňuje plnotextové a bibliografické databáze:
Elektronické knihy Kramerius
více informací
Digitální knihovna Knihovny Antonína Švehly vznikla v roce 2012. V současné době obsahuje digitalizované časopisy v programu VISK 7. Její obsah bude dále rozvíjen a obohacován o další digitalizované dokumenty z fondu knihovny a další elektronické oborové informační zdroje.
Wiley
více informací
Knihovna Antonína Švehly nabízí svým uživatelům přístup k plným textům 47 vybraných knih z vydavatelství Wiley.

CABI Archive
více informací
Kolekce zahrnuje 230 titulů z oblasti zemědělství, potravinářství, veterinářství a příbuzných oborů vydaných v letech 2000-2004.

Knovel Library – Food Science

Knovel Library – Promotional Titles
EBSCOhost
více informací
V rámci služby EBSCOhost je zpřístupněno 43 odborných knih z oblasti zemědělství, potravinářství a příbuzných věd z různých vydavatelství např. Taylor & Francis Routlage, CRC Press, Springer, Elsevier, Wiley aj.
Elsevier (platforma Science Direct)
více informací
Přístup k plným textům odborných publikací kolekce Agricultural and Biological Sciences 2010 a 2011 z vydavatelství Elsevier (zpřístupňované na platformě ScienceDirect).
OECD Agriculture and Food iLibrary (včetně Agriculture statistics)
více informací
Služba zahrnuje přístup k plným textům publikací a statistickým databázím publikovaným OECD v rámci příslušného oboru. Další informace naleznete zde.
OECD Factbook
OECD in Figures


Přístup ke zdrojům

 • ze studovny KAŠ,
 • z pracovišť ÚZEI,
 • z domova pro registrované čtenáře (vzdálený přístup k EIZ),
 • registrace na dálku.

Vzdálený přístup - info

Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je povolen pouze fyzickým osobám – registrovaným uživatelům Knihovny Antonína Švehly (dále KAŠ), kteří mají platný čtenářský průkaz.

Pokud máte zájem o studium licencovaných elektronických informačních zdrojů a nejste registrovaným uživatelem KAŠ, můžete využít registraci na dálku.

  Registrace na dálku pro vzdálený přístup k EIZ

 1. Vyplňte přihlášku, vytiskněte, podepište a připojte kopii obou stran svého občanského průkazu, na kterou uvedete souhlas s poskytnutím kopie OP textem: „souhlasím s poskytnutím fotokopie mého občanského průkazu Knihovně Antonína Švehly“ a připojte Váš podpis.
 2. Vše zašlete poštou na adresu:
  Knihovna Antonína Švehly
  Slezská 7
  120 00 Praha 2
 3. Uhraďte registrační poplatek ve výši 100 Kč na číslo účtu: 32131021/0710, v.s.: 1012
  a jako zprávu pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.

Jakmile obdržíme přihlášku s podpisem včetně kopie OP a uhrazený registrační poplatek, zašleme Vám informace nutné k přihlášení do EIZ. Potom již nic nebrání možnosti prohlížet naše EIZ z pohodlí domova, školy, kanceláře ...
Registrace je platná na období 1 roku (365 dní).

Registrace pro vzdálený přístup k EIZ je nepřenosná a neumožňuje využívat výpůjční služby KAŠ.

Zásady pro využívání elektronických informačních zdrojů

Využívání EIZ se řídí podmínkami definovanými v příslušných licenčních smlouvách.
Přihlášením se zavazujete dodržovat tyto podmínky.

Jedná se především o dodržování následujících zásad:
Data je povoleno využívat výhradně pro osobní potřebu uživatele a pro výukové, studijní nebo vědecké účely.

  Není povoleno
 • systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů
 • získaná data dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat
 • v získaných datech odstraňovat, zakrývat nebo modifikovat údaje o copyrightu, autorství apod.
 • předávat získaný materiál (přímo či nepřímo) k využití jakoukoliv placenou službou nebo k jakékoliv další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková/nezisková či za poplatek nebo zdarma).

Souhlasím s podmínkami (přihláška).